Materiali informues “Përmbushja Tatimore”

Administrata Tatimore e Kosovës ka përgatitur materialin “Përmbushja tatimore” për të udhëzuar tatimpaguesit përgjatë procesit të përmbushjes vullnetare të detyrimeve të tyre tatimore.  Në bazë të legjislacionit tatimor të Kosovës, personat që zhvillojnë aktivitet ekonomik në Kosovë janë të obliguar të regjistrohen, mbajnë dokumentacion, deklarojnë dhe paguajnë tatimin. Materiali përmban informata të detajuara për të gjithë hapat e procesit dhe shtjellon obligimet e tatimpaguesve të përcaktuara me ligj.   […]