Company Culture, Relationships & Export Capabilities (Kultura dhe marrëdhëniet e ndërmarrjes)

Eksperte: Myesere Hoxha

Përmbajtja e leksionit:

  • Të konsideruarit për eksport “A është eksporti për mua”?
  • Si ta vlerësoj gatishmërinë e ndërmarrjes time për eksport?
  • Si të përzgjedh tregun e përshtatshëm?
  • Hulumtimi i Tregut dhe Strategjia e Hyrjes 
  • Plani i biznesit për eksport

Source: https://kosovajob.com/bcc-ebrd-learning

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Related Posts

Resources

Materiali informues “Përmbushja Tatimore”

Administrata Tatimore e Kosovës ka përgatitur materialin “Përmbushja tatimore” për të udhëzuar tatimpaguesit përgjatë procesit të përmbushjes vullnetare të detyrimeve të tyre tatimore.  Në bazë të legjislacionit

Read More »