Startup Kosovo

Latest Resources

Materiali informues “Përmbushja Tatimore”

Administrata Tatimore e Kosovës ka përgatitur materialin “Përmbushja tatimore” për të udhëzuar tatimpaguesit përgjatë procesit të përmbushjes vullnetare të detyrimeve të tyre tatimore.  Në bazë të legjislacionit tatimor të Kosovës, personat që zhvillojnë aktivitet ekonomik në Kosovë

Read More »

Let's get started.

Want to launch your startup in Kosovo? Need more information? Partnerships? Sponsorships? Something else? Get in touch!

Connect with @StartupKosovo