RI-SHPALLJE e Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve Flutter dhe JavaScript

Innovation Centre Kosovo (ICK) ka ri-shpallur ftesë publike Shprehje të Interesit për Ofrues të Trajnimeve Profesionale në Flutter dhe JavaScript.

September 10, 2021

Oferta duhet të dorëzohet përmes email-it në [email protected].
Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 20 Shtator 2021, ora 12:00.


Flutter
JavaScript

Source: https://ickosovo.com/news/post/ri-shpallje-e-ftese-per-shprehje-te-interesit-per-ofrues-te-trajnimeve-flutter-dhe-javascript

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Related Posts

Resources

Materiali informues “Përmbushja Tatimore”

Administrata Tatimore e Kosovës ka përgatitur materialin “Përmbushja tatimore” për të udhëzuar tatimpaguesit përgjatë procesit të përmbushjes vullnetare të detyrimeve të tyre tatimore.  Në bazë të legjislacionit

Read More »