Strategic Management and International ISO Standards (Menaxhimi Strategjik dhe ISO Standardet Ndërkombëtare)

Ekspert: Vigan Disha

Përmbajtja e leksionit:

  • Pasqyrë përmbledhëse e Menaxhimit Strategjik
  • Rëndësia e Strategjive
  • Hyrje dhe prezantim i Standardeve Ndërkombëtare ISO
  • Rëndësia e Standardeve ISO
  • Standardet ISO të Cilësisë

Source: https://kosovajob.com/bcc-ebrd-learning

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Related Posts

Resources

Materiali informues “Përmbushja Tatimore”

Administrata Tatimore e Kosovës ka përgatitur materialin “Përmbushja tatimore” për të udhëzuar tatimpaguesit përgjatë procesit të përmbushjes vullnetare të detyrimeve të tyre tatimore.  Në bazë të legjislacionit

Read More »