Strategic Planning, Business Operations and ISO Standards (Planifikimi Strategjik, Operacionet e Biznesit dhe ISO Standardet)

kspert: Lekë Zogaj

Përmbajtja e leksionit:

  • Menaxhimi strategjik;
  • Planifikimi strategjik;
  • Proceset dhe operimet e biznesit;
  • Sistemet e menaxhimit;
  • Lean Six Sigma;
  • Sistemet e Menaxhimit – Standardet ISO;
  • ISO 9001: 2015 Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë;
  • ISO / IEC 27001: 2013 Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit;
  • ISO 22301: 2019 Sistemi i Menaxhimit për Vazhdimësinë e Biznesit

Source: https://kosovajob.com/bcc-ebrd-learning

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email