Strategic Planning, Business Operations and ISO Standards (Planifikimi Strategjik, Operacionet e Biznesit dhe ISO Standardet)

kspert: Lekë Zogaj

Përmbajtja e leksionit:

  • Menaxhimi strategjik;
  • Planifikimi strategjik;
  • Proceset dhe operimet e biznesit;
  • Sistemet e menaxhimit;
  • Lean Six Sigma;
  • Sistemet e Menaxhimit – Standardet ISO;
  • ISO 9001: 2015 Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë;
  • ISO / IEC 27001: 2013 Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit;
  • ISO 22301: 2019 Sistemi i Menaxhimit për Vazhdimësinë e Biznesit

Source: https://kosovajob.com/bcc-ebrd-learning

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Related Posts

Resources

Materiali informues “Përmbushja Tatimore”

Administrata Tatimore e Kosovës ka përgatitur materialin “Përmbushja tatimore” për të udhëzuar tatimpaguesit përgjatë procesit të përmbushjes vullnetare të detyrimeve të tyre tatimore.  Në bazë të legjislacionit

Read More »