What is Digital Marketing and how it works (Çfarë është Marketingu Digjiital dhe si funksionon?)

Ekspert:Art Raifi

Përmbajtja e leksionit:

  • Si të krijoni dhe menaxhoni prezencën online?
  • Definimi i karakteristikave të konsumatorit
  • Si funksionon Marketingu Digjital dhe çfarë strategji efektive të përdorni?

Source: https://kosovajob.com/bcc-ebrd-learning

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Related Posts

Resources

Materiali informues “Përmbushja Tatimore”

Administrata Tatimore e Kosovës ka përgatitur materialin “Përmbushja tatimore” për të udhëzuar tatimpaguesit përgjatë procesit të përmbushjes vullnetare të detyrimeve të tyre tatimore.  Në bazë të legjislacionit

Read More »